Psykologins gångjärn!

Leave a Comment 934 views

Likheterna är större än skillnaderna!

Rent anatomiskt är alla övergripande överens om hur vi människor ser ut rent i materia. Det västerländska nervsystemet delas in i centrala nervsystemet med hjärna och ryggmärgen (CSN) samt det perifiera nervsystemet (PNS) med sensoriska och autonoma system (ANS). PNS kommunicerar med CNS via motoriska-efferenta nerver samt sensoriska-afferenta nerver. ANS delas vidare in i sympatiska-, parasympatiska- och enteriska nerver.

Alla kroppens system samverkar via nervsystemet t.ex respiratoriska- cirkulatoriska- hormonella-, gastrointestinala-, muskuloskeletala system. Det 'är mao en fantastisk sambandscentral för all information som tolkas mest i hjärnan på olika nivåer.

Inom yogan-ayurvedan finns ett liknande tänk med shushumna, likt centrala nervsystemet med nadier (energikanaler) som har en grov uppdelning i ida (autonoma-parasympatiska funktioner) och pingala (somatiska-sympaticusfunktioner). Chakrasystemet har även likheter utifrån organ och körtlar som är kopplade via nervsystemets olika nivåer i ryggraden och ryggmärgen. Hals- samt kranialnerver är sammanlänkade med SI-ledens nerver i ffa parasympaticus för avslappning och cirkulation, precis som nedersta och översta chakrat vad gäller nervsystemet, däremellan finns de mer sensoriska-aktiva delarna.

I den kinesiska medicinen finns Chong Mai meridianen (energikanaler) närmst inre ryggraden (CNS-likt) och den omges helt av Ren Mai på framsidan samt Du Mai på baksidan (PNS-likt), därtill avgränsas övre och undre funktioner i navelhöjd med Dai Mai (sympaticus-parasympaticus).

Anledningen till att jag anser det viktigt att finna likheter till en början är att i ett senare skede finns det möjlighet till att kunna berika och lära av de olikheter som finns. En bred ansats och grund ger gedigna möjligheter till specialiserade områden med flera verktyg som kan användas IRL kopplat till både allmänmänskliga ramar såväl som unika.

Under alla tre mycket grovt beskrivna kunskapsinriktningar ovan finns naturligtvis en mycket mer omfattande fortsättning, men som sagt håller jag mig till basen och huvudvägarna för att tydligare se de svängdörrar som har kraftfullast gångjärn och transformatoriska egenskaper.

Hjänan kopplas på lite senare utifrån alla tre inriktningar som kronan på verket sas, men inte som någon viktigare del än någon annan vill jag tillägga. 

Jag har tidigare skrivit om 5 generellt fina förhållningsätt till livet, nästa blogg blir en mer fördjupad fortsättning på det.

In service,

Erika

undefined

Free online business startup bundle

Leave a Comment